Badania oraz pomiary elektryczne mają na celu określenie czy dana instalacja spełnia normy bezpieczeństwa i czy może być użytkowana przez ludzi. Każda nowa instalacja przed przekazaniem do użytkowania musi zostać poddana badaniom i pomiarom elektrycznym. Instalacje w użytku poddawane są pomiarom okresowo co 5 lat lub co rok w przypadku budynków zagrożonych wybuchem.

Wykonujemy następujące pomiary parametrów sieci elektrycznej:

  • sprawdzanie ciągłości przewodu ochronnego i przewodów wyrównawczych
  • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pomiar impedancji pętli zwarcia)
  • pomiar rezystancji izolacji (ochrona przed dotykiem bezpośrednim)
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiar rezystywności gruntu (badanie to ma na celu umożliwienie zaprojektowania uziemienia)
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • sprawdzanie kolejności faz

Dodatkowo wykonujemy także pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.